VK FB

 ʻ.   ʻ. 164902, . , . 50- , 38, .1
(818 52) 4-50-35, 4-63-56, 5-64-21, http://novarts.ru
  ͻ.    11 ͻ. 11 164110, , . , . , 7
(818 41) 2-17-76, http://dshi11.arkh.muzkult.ru
  ͻ.    8 ͻ. 8 , , . , . , . 21, 1
(818 58) 2-11-74, http://dshi8.arkh.muzkult.ru/
  ͻ.     26 ͻ. 26 165320, , ,
. , . , 12, . 2
(818 37) 3-49-17, http://dshi26.arkh.muzkult.ru
 .   7 . 7 , . , . , . 7
(81837) 5-36-13 , (81837)5-00-76 , http://kdshi7.arkh.muzkult.ru
  ͻ.   . .. ͻ. . .. 165430, , , . , . , 12.
8 (818 40) 3-15-08, artschool22.narod.ru
ͻ. 165780, , , . , . , 8
(818 59) 5-21-85,
  ͻ.   29 ͻ. 29 164670, , , . , . , .1
8(818-33)3-21-43, http://ldmsh.arkh.muzkult.ru
  ͻ.   15 ͻ. 15 164750, , . , . , 39
(81 848) 9-15-17, http://dshi-15.ru
 ɻ.  12 ɻ. 12 164170, , . ,
. , 38
(818 34) 5-10-70, 5-10-68 , http://www.mirniy.ru/business/education/289-dshi.html